Ebridge

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka E-bridge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Solidarności 117 lok 207, 00-140 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398726, NIP 1132851511, adres e-mail: biuro@ebridge.pl, zwana dalej „Spółką”.

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem https://ebridge.pl/ i nią zarządza.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Spółce jest Pan Tomasz Linkiewicz, z którą możesz się skontaktować pod adresem e-mail: t.linkiewicz@ebridge.pl

III.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • przedmiot sprawy, w której się kontaktujesz;
 • stanowisko lub funkcję;
 • miejsce Twojego zatrudnienia lub dane reprezentowanego podmiotu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • przedmiot sprawy, w której się kontaktujesz;
 • stanowisko lub funkcję;
 • miejsce Pani/Pana zatrudnienia lub dane reprezentowanego podmiotu.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko lub funkcję;
 • miejsce Twojego zatrudnienia lub dane reprezentowanego podmiotu;
 • przedmiot sprawy, z którą się kontaktujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki);

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • inne dane konieczne do spełnienia obowiązków z RODO.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

W celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony;
 • inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;
 • inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PRACOWNIKÓW LUB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI KONTRAHENTA LUB KLIENTA PEŁNOMOCNIKÓW LUB CZŁONKÓW ORGANÓW

W celu weryfikacji Twojego uprawnienia do reprezentacji naszego Kontrahenta lub Klienta przetwarzamy takie dane jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko lub funkcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi weryfikacja, czy faktycznie jesteś uprawniony/a do zawarcia lub wykonania w imieniu Zamawiającego umowy ze Spółką;

W celu skontaktowania się z Tobą, aby zawrzeć lub wykonać umowę z Tobą lub klientem/kontrahentem , w imieniu którego się kontaktujesz albo w sprawie przez Ciebie opisanej – jeśli nie kontaktujesz się w imieniu naszego kontrahenta lub klienta, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko lub funcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi: zawarcie lub wykonanie umowy z osobą, w imieniu której się z nami komunikujesz albo odpowiedź na Twoją wiadomość – jeśli kontaktujesz się w innej sprawie.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, w imieniu i na rzecz której się z nami kontaktujesz lub którą reprezentujesz.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko lub funkcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego).

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko lub funkcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz.

— na potrzeby obrony interesu majątkowego Spółki. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest ochrona jej interesu majątkowego).

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Twoje były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • inne dane niezbędne w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

DANE SŁUŻBOWE OSÓB DO KONTAKTU POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE

W celu skontaktowania się z Tobą, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie np. z wizytówki lub ze źródeł powszechnie dostępnych, jak firmowa strona internetowa czy www.linkedin.com. www.facebook.com, CIEDG, KRS.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Twoim miejscu pracy.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się z Tobą np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Twoim miejscu pracy.

— na potrzeby obrony interesu majątkowego Spółki. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest ochrona jej interesu majątkowego);

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z RODO.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO).

IV. Cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a,).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

V. Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

 1. Spółka, w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
 2. Na chwilę obecną Spółka korzysta z następujących narzędzi:
 • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Spółki;
 1. Korzystanie z powyższego narzędzia odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Spółki.
 2. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na narzędzie zmieniając ustawienia.

VI. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania, zmieniając ustawienia.
 2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII.      Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się ze Spółką.
 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Cię relację z klientem lub kontrahentem Spółki, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się komunikujesz.

VIII.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

IX. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane prawnikom, hostingodawcy, dostawcy narzędzia do tworzenia statystyk, agencji PR lub marketingowej; jeśli komunikujesz się ze Spółką w imieniu naszego klienta lub kontrahenta – podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się kontaktujesz.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest związane między innymi z naszą współpracą z różnymi podmiotami, np. gdy korzystamy z aplikacji dostarczanej przez podmiot amerykański. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

XI. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

XII.       Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności; lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XIII.      Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV.     Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub adekwatnie do sposobu przetwarzania.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.08.2023 r.

Aby zmienić swoje ustawienia cookies kliknij tu: Zmiana ustawień cookis

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka E-bridge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Solidarności 117 lok 207, 00-140 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398726, NIP 1132851511, adres e-mail: biuro@ebridge.pl, zwana dalej „Spółką”.

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem https://ebridge.pl/ i nią zarządza.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Spółce jest Pan Tomasz Linkiewicz, z którą możesz się skontaktować pod adresem e-mail: t.linkiewicz@ebridge.pl

III.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • przedmiot sprawy, w której się kontaktujesz;
 • stanowisko lub funkcję;
 • miejsce Twojego zatrudnienia lub dane reprezentowanego podmiotu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • przedmiot sprawy, w której się kontaktujesz;
 • stanowisko lub funkcję;
 • miejsce Pani/Pana zatrudnienia lub dane reprezentowanego podmiotu.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko lub funkcję;
 • miejsce Twojego zatrudnienia lub dane reprezentowanego podmiotu;
 • przedmiot sprawy, z którą się kontaktujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki);

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • inne dane konieczne do spełnienia obowiązków z RODO.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

W celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony;
 • inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;
 • inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PRACOWNIKÓW LUB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI KONTRAHENTA LUB KLIENTA PEŁNOMOCNIKÓW LUB CZŁONKÓW ORGANÓW

W celu weryfikacji Twojego uprawnienia do reprezentacji naszego Kontrahenta lub Klienta przetwarzamy takie dane jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko lub funkcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi weryfikacja, czy faktycznie jesteś uprawniony/a do zawarcia lub wykonania w imieniu Zamawiającego umowy ze Spółką;

W celu skontaktowania się z Tobą, aby zawrzeć lub wykonać umowę z Tobą lub klientem/kontrahentem , w imieniu którego się kontaktujesz albo w sprawie przez Ciebie opisanej – jeśli nie kontaktujesz się w imieniu naszego kontrahenta lub klienta, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko lub funcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi: zawarcie lub wykonanie umowy z osobą, w imieniu której się z nami komunikujesz albo odpowiedź na Twoją wiadomość – jeśli kontaktujesz się w innej sprawie.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, w imieniu i na rzecz której się z nami kontaktujesz lub którą reprezentujesz.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko lub funkcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego).

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko lub funkcję;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz.

— na potrzeby obrony interesu majątkowego Spółki. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest ochrona jej interesu majątkowego).

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Twoje były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta;
 • dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • inne dane niezbędne w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

DANE SŁUŻBOWE OSÓB DO KONTAKTU POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE

W celu skontaktowania się z Tobą, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie np. z wizytówki lub ze źródeł powszechnie dostępnych, jak firmowa strona internetowa czy www.linkedin.com. www.facebook.com, CIEDG, KRS.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Twoim miejscu pracy.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się z Tobą np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Twoim miejscu pracy.

— na potrzeby obrony interesu majątkowego Spółki. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest ochrona jej interesu majątkowego);

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z RODO.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO).

IV. Cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a,).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

V. Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

 1. Spółka, w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
 2. Na chwilę obecną Spółka korzysta z następujących narzędzi:
 • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Spółki;
 1. Korzystanie z powyższego narzędzia odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Spółki.
 2. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na narzędzie zmieniając ustawienia.

VI. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania, zmieniając ustawienia.
 2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII.      Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się ze Spółką.
 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Cię relację z klientem lub kontrahentem Spółki, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się komunikujesz.

VIII.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

IX. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane prawnikom, hostingodawcy, dostawcy narzędzia do tworzenia statystyk, agencji PR lub marketingowej; jeśli komunikujesz się ze Spółką w imieniu naszego klienta lub kontrahenta – podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się kontaktujesz.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest związane między innymi z naszą współpracą z różnymi podmiotami, np. gdy korzystamy z aplikacji dostarczanej przez podmiot amerykański. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

XI. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

XII.       Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności; lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XIII.      Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV.     Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub adekwatnie do sposobu przetwarzania.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.08.2023 r.

Aby zmienić swoje ustawienia cookies kliknij tu: Zmiana ustawień cookis